Meewerken aan je ontslag en toch een WW-uitkering krijgen?

Meewerken aan je ontslag en toch een WW-uitkering krijgen?

Bij ontslag bestaat er onder voorwaarden recht op een WW-uitkering. Als werknemer moet u wel onvrijwillig werkloos zijn om recht te hebben op een uitkering. Wat zijn de gevolgen van ontslag met wederzijds goedvinden? Dit is bijvoorbeeld het geval indien de werkgever en de werknemer in een vaststellingsovereenkomst afspreken dat het contract wordt beëindigd per een bepaalde datum. Is dit toegestaan en ontstaat er recht op een WW-uitkering?

Het opzeggen van uw baan geeft u vervolgens geen recht op een uitkering. U heeft er immers zelf voor gekozen om uw baan te verliezen. Toch kunnen er meerdere redenen zijn om samen met uw werkgever te besluiten om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Ontslag met wederzijds goedvinden hoeft de rechten van werknemers niet aan te tasten.

Wat wordt er verstaan onder ontslag met wederzijds goedvinden?
Op initiatief van de werkgever kan voorgesteld worden om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Als partijen onderling een akkoord hebben bereikt kan het schriftelijk vastgelegd worden in een beëindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst). Hierin worden ook gelijk afspraken vastgelegd over de hoogte van de ontslagvergoeding en de beëindigingsdatum. Bij bijvoorbeeld een arbeidsgeschil kan ontslag met wederzijds goedvinden een oplossing zijn. Voor het recht op een WW-uitkering is het voor werknemers niet verstandig om zelf het initiatief te nemen. Hierover later meer.

Moet het UWV goedkeuring geven voor deze vorm van ontslag?
Het UWV hoeft niet in te stemmen met deze vorm van ontslag. Ook is de tussenkomst van een kantonrechter niet nodig. Er worden wel voorwaarden gesteld aan de vaststellingsovereenkomst ter bescherming van de werknemer. Er moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden met de geldende opzegtermijn. De werkgever moet minimaal gedurende de wettelijke opzegtermijn het salaris doorbetalen. Eerder ontslaan mag, maar over de opzegtermijn moet er wel doorbetaald worden.

Wat is de geldende opzegtermijn?
Er zijn wettelijke opzegtermijnen die ook in een vaststellingsovereenkomst gelden. Een langere termijn tussen het sluiten van de overeenkomst en het beëindigen van het dienstverband mag, een kortere niet. Deze termijnen zijn:

  • Korter dan 5 jaar – 1 maand
  • 5 tot 10 jaar – 2 maanden
  • 10 tot 15 jaar – 3 maanden
  • 15 jaar of langer – 4 maanden

In de cao kunnen langere termijnen vastgelegd zijn. Als er geen opzegtermijn is opgenomen in de cao, geldt de wet.

Meewerken aan uw ontslag en toch een WW-uitkering krijgen
Het lijkt tegenstrijdig. U sluit een overeenkomst met uw werkgever om de arbeidsovereenkomst te beëindigen en u krijgt toch een WW-uitkering. U mag immers niet verwijtbaar werkloos zijn. Daarom is het belangrijk dat de werkgever het initiatief neemt. Er is sprake van verwijtbare werkloosheid als het initiatief bij de werknemer ligt.